European Workplace Health and Safety Regulations

A Word From The European Union

"It is imperative for organisations and governments to recognise the workplace as both a major factor in the development of mental and physical health problems and as a platform for the introduction and development of effective preventive measures, utilising the coordinated input of external agencies. Investment in occupational safety and health makes a lot of sense. It improves people's lives by preventing work-related illness and accidents and also has a tangible positive effect on EU economies. It leads to improved business productivity and performance. At the macroeconomic level, it contributes to national competitiveness. Different studies prove that the employer will have a return in double for every euro spent on occupational safety and health”. (EU Joint Action on Mental Health and Well-being, 2016)

“Employers have a legal responsibility to reduce risks to workers’ health and safety stemming from the Framework Directive (89/391/EEC), this also includes stress-related illnesses and psychosocial risks. Nevertheless, in many organisations there is an erroneous perception that addressing psychosocial risks is challenging and will incur additional costs when, in fact, the evidence suggests that failure to address these risks can be even more costly for employers, workers and societies in general (Cooper et al. 1996; EU-OSHA, 2004; Bond et al. 2006).”

“The EU Framework Directive obliges employers to take appropriate preventive measures to make work safer and healthier. The Directive introduces as a key element the principle of risk assessment and defines its main elements (e.g. hazard identification, worker participation, the introduction of adequate measures with the priority of eliminating risk at source, documentation and periodical re-assessment of workplace hazards)”.
EuropeC

The European Pillar of Social Rights in 20 principles: 17 November 2017 ( ec.europa.eu)

The Pillar of Social Rights is about delivering new and more effective rights for citizens, built upon 20 key principles. The key directives for mental health in the workplace are:
  • “10. Healthy, safe and well-adapted work environment and data protection: Workers have the right to a high level of protection of their health and safety at work. Workers have the right to a working environment adapted to their professional needs and which enables them to prolong their participation in the labour market”.

The Netherlands

A translation of the text below can be provided on request.

“STRESS OP HET WERK: Raamovereenkomst over stress op het werk: This project is organised with the financial support of the European Commission” https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkgever.

“De verantwoordelijkheden van de werkgevers en de werknemers:
  • “Volgens raamrichtlijn 89/391 zijn alle werkgevers wettelijk verplicht om de beroepsgezondheid en–veiligheid van hun werknemers te beschermen. Deze verplichting geldt ook voor werkstress problemen, wanneer deze een risico voor de gezondheid en de veiligheid inhouden.Alle werknemers zijn in het algemeen verplicht om de beschermende maatregelen na te leven die de werkgever heeft ingevoerd. De aanpak van werkstress problemen kan gebeuren in het kader van een globale risico-evaluatie, aan de hand van een apart stressbeleid en/of specifieke maatregelen gericht op vastgestelde stressfactoren.
  • “Het voorkomen, elimineren of verminderen van werkstress problemen: Men kan verschillende maatregelen treffen om werkstress problemen te voorkomen, te elimineren of te verminderen. Dit kunnen collectieve of individuele maatregelen zijn, of beide. Men kan ze invoeren in de vorm van specifieke maatregelen gericht op vastgestelde stressfactoren, of ze toepassen als een onderdeel van een geïntegreerd stressbeleid dat zowel preventieve als responsieve maatregelen omvat.”
  • “In overeenstemming met de Europese en de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten en praktijken, kan men waar de vereiste vakkennis op de werkvloer niet voldoet, een beroep doen op externe deskundigen”.
  • “Zodra de antistressmaatregelen van kracht zijn, moet men ook regelmatig evalueren of ze nog altijd doeltreffend zijn, of ze optimaal gebruik maken van de hulpbronnen en of ze nog altijd gepast of noodzakelijk zijn.”
  • “Dergelijke maatregelen kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken omvatten: Maatregelen betreffende management en communicatie, zoals het verduidelijken van de doelstellingen van het bedrijf en de rol van de individuele werknemers, zorgen voor gepast management ondersteuning voor individuele werknemers en ploegen, verantwoordelijkheid en controle over het werk laten overeenstemmen, of de werkorganisatie en –processen, de werkvoorwaarden en de werkomgeving verbeteren”.
  • “Managers en arbeiders opleiden om hen bewust te maken van en meer inzicht te geven in stress en de mogelijke oorzaken ervan; hen leren hoe ze ermee moeten omgaan, en/of hoe ze zich aan veranderingen kunnen aanpassen. Het geven van informatie aan en overleg met de werknemers en/of hun afgevaardigden, in overeenstemming met de Europese en de nationale wetgeving, collectieve overeenkomsten en praktijken”.

Ireland Laws And Regulations

“Existing legislative framework, The European Agreement and this guidance are intended to complement existing legislation and guidance available in Ireland. Current legislation under the European framework directive 89/391 requires that all employers have a “duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to work” as far as they entail a risk to health and safety. All workers have a general duty to comply with protective measures determined by the employer”.

“In Ireland, the Safety Health and Welfare at Work Act, 2005, requires employers to secure the health safety and welfare of employees whilst at work and, amongst other things, provide a safe place of work, ensure safe systems of work and provide information and training. The Act also requires employees to take reasonable care of their own health and safety and that of others and to co-operate with the employer in discharging their duties under the Act. The Act is available at https://www.workpositive.ie “.

“Addressing problems of work-related stress may be carried out within an overall process of risk assessment, through a separate stress policy and/or by specific measures targeted at identified stress factors. See also: Work-Related Stress A Guide for Employers”.